Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số yêu cầu trong thực hiện tiếp nhận công chức, viên chức từ tỉnh ngoài về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 13/07/2021  )

Từ năm 2014 đến nay, tỉnh Bắc Kạn được giao biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc (viên chức) giảm dần theo các năm (từ 1.701 biên chế công chức, đến nay còn 1.489 biên chế công chức, giảm 212 biên chế công chức; từ 10.448 biên chế viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay còn 9.336 biên chế viên chức, giảm 1.112 biên chế viên chức). Với số biên chế công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền giao thấp, nhìn chung các cơ quan, đơn vị gặp khó khăn trong công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức như thiếu công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm; công tác đào tạo, bồi dưỡng hạn chế do không có biên chế để bố trí thực hiện nhiệm vụ thay thế cho vị trí được cử đi đào tạo, bồi dưỡng...

Mặt khác, hiện nay một số Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thay thế thông tư đã ban hành, trong đó quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, trình độ chuẩn về trình độ đào tạo đối với một số chức danh nghề nghiệp viên chức được nâng lên. Để chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức nâng trình độ chuẩn được đào tạo đối với công chức, viên chức theo quy định, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo yêu cầu việc thực hiện tiếp nhận công chức, viên chức từ tỉnh ngoài về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh một số nội dung sau:

Về tiếp nhận công chức: Tiếp nhận công chức có trình độ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, vị trí việc làm cần tiếp nhận; có 03 năm liên tục (gần nhất) được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn khác (nếu có) theo quy định.

Về tiếp nhận viên chức:

- Đối với viên chức thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Tiếp nhận viên chức đạt chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, vị trí việc làm cần tiếp nhận; có 03 năm liên tục (gần nhất) được đánh giá, xếp loại chất lượng 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn khác (nếu có) theo quy định.

- Đối với viên chức sự nghiệp khác (sự nghiệp y tế, sự nghiệp văn hóa, thể thao và truyền thông, sự nghiệp khoa học...): Tiếp nhận viên chức đáp ứng vị trí việc làm cần tiếp nhận, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức và các điều kiện, tiêu chuẩn khác (nếu có) theo quy định hiện hành.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thực hiện xem xét, lựa chọn tiếp nhận công chức, viên chức đáp ứng về điều kiện, tiêu chuẩn, không tiếp nhận những trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định hiện hành. Việc tiếp nhận, công chức viên chức tỉnh ngoài đến công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh cần được thực hiện theo quy định phân cấp của tỉnh hiện hành.

Thực hiện tiếp nhận công chức, viên chức từ tỉnh ngoài về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh theo đúng quy định góp phần bổ sung công chức, viên chức đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Thảo

Tin bài mới:


Kết quả thi tuyển chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn (chỉ tiêu năm 2020)(05/07/2021)

UBND tỉnh Bắc Kan phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021(02/07/2021)

Kết quả thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (chỉ tiêu năm 2020)(02/07/2021)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(18/06/2021)

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển viên chức vòng 2 (15/06/2021)

Thông báo lùi thời gian thi tuyển công chức năm 2021 tỉnh Bắc Kạn (23/05/2021)

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2021(20/05/2021)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn lùi thời gian xét tuyển vòng 2 viên chức(13/05/2021)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (05/05/2021)

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi (vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (16/04/2021)

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.