Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 triệu tập và thông báo lịch khai mạc, phổ biến nội quy, hướng dẫn làm bài thi; lịch thi và thời gian thi tuyển công chức


( Cập nhật lúc: 03/01/2023  )

Căn cứ Kế hoạch số 647/KH-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 triệu tập và thông báo lịch khai mạc, phổ biến nội quy, hướng dẫn làm bài thi; lịch thi và thời gian thi tuyển công chức (Thông báo số 02/TB-HĐ ngày 03/01/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022) triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức (vòng 1) tỉnh Bắc Kạn năm 2022).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển công chức năm 2022 (xem tại đây)

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển công  chức (vòng 1 năm 2022) (xem tại đây)

Mạch Hoa
Sign In