Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý


( Cập nhật lúc: 25/10/2022  )

Ngày 18/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, đối tượng áp dụng được quy định cụ thể (đối với cấp tỉnh):

1. Cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh dưới đây:

- Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số.

2. Nghị định này không áp dụng đối với các đối tượng sau: Cán bộ, công chức nữ là Ủy viên Trung ương Đảng.

3. Nguyên tắc thực hiện nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn:

- Bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định này nhưng phải bảo đảm tuổi nghỉ hưu không vượt quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ.

- Cán bộ, công chức thuộc đối tượng khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn vẫn tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Trong thời gian thực hiện chính sách nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ làm việc thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 83/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2022./.

Dương Sinh
Sign In