Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định mới về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức


( Cập nhật lúc: 03/11/2020  )

Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2020 và thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP. Nghị định có một số điểm mới đáng chú ý:

Về nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức viên chức: Phải bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác, không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá CBCCVC. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm, trong đó: CBCCVC lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách; CBCCVC có thời gian công tác trong năm chưa đủ sáu tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản; CBCCVC nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ ba tháng đến dưới sáu tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nghị định cũng đề ra nguyên tắc xếp loại hàng năm với CBCCVC nghỉ thai sản. Theo đó, kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC: Việc đánh giá, xếp loại chất lượng sẽ được căn cứ vào các tiêu chí về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Về thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC: Đối với cán bộ thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ. Đối với công chức thì việc đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cấp phó của người đứng đầu và công thuộc quyền quản lý sẽ do người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức thực hiện.

Đối với viên chức thì thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Viên chức, gồm: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc đánh giá hoặc phân công, phân cấp việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về kết quả đánh giá; Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc xếp loại chất lượng đối với CBCCVC được thực hiện theo bốn mức độ gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý công chức, viên chức căn cứ điều kiện cụ thể tại đơn vị ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù. Nội dung Quy chế phải xác định rõ sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, thời điểm đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần (nếu có); căn cứ để xác định tỷ lệ % mức độ hoàn thành công việc; các tiêu chí thành phần để đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của CBCCVC đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC bảo đảm phù hợp.

Như vậy, Nghị định đã có những điểm mới so với các quy định trước đây về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức. Đồng thời giao quyền cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng CBCCVC đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC theo vị trí việc làm, mức độ, tỷ lệ % hoàn thành công việc. Thông qua đó, việc đánh giá, xếp loại chất lượng đúng thực chất góp phần quan trọng trong công tác quản lý, sử dụng CBCCVC từ việc bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đến công tác tinh giản biên chế nhằm hướng đến chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

(Toàn văn Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại file đính kèm)

Nguyễn Thảo
Sign In