Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức kỳ thi tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (có danh sách kèm theo).

Xem tiếp


Ngày 11/10/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 ban hành Kế hoạch số 611/KH-HĐ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Kế hoạch nhằm mục đích thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp nghi mắc, mắc Covid-19 tại khu vực diễn ra kỳ thi. Kế hoạch nêu rõ Phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức kỳ thi, trong đó yêu cầu:

Xem tiếp


Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 ban hành Thông báo số 178/TB-HĐ triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021, cụ thể:

Xem tiếp


Thực hiện Thông báo số 94-TB/ĐU ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Đảng ủy Sở Nội vụ Bắc Kạn về nội dung cuộc họp ngày 16 tháng 8 năm 2021, Sở Nội vụ Bắc Kạn thông báo về việc tiếp nhận công chức và tiếp nhận vào làm công chức, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu. 2. Vị trí tiếp nhận: Quản lý nhân sự và đội ngũ (tham mưu thực hiện nhiệm vụ: Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức). 3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn 3.1. Đối tượng - Công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan đảng, đoàn thể (giới tính: Nam) - Viên chức hiện đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập (giới tính: Nam). 3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện - Về độ tuổi: Còn đủ tuổi công tác từ 10 năm trở lên; - Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có trình độ Đại học Luật hoặc Học viện Hành chính Quốc gia; đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. - Về phẩm chất chính trị: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, mẫu mực, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Không vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. - Về năng lực: Phải có tư duy độc lập, sáng tạo; am hiểu về đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để tham mưu các văn bản mang tính chiến lược của lĩnh vực được giao phụ trách; có năng lực công tác nổi trội tại cơ quan, đơn vị đã công tác (thành tích trong thực hiện nhiệm vụ) và phát huy năng lực, sở trường trong môi trường công tác mới (tư duy tổng hợp nhanh, chính xác; xây dựng các văn bản theo hình thức văn phong hành chính bảo đảm tính logic, hiệu quả và có khả năng xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch năm, giai đoạn thuộc lĩnh vực phụ trách ...) được cấp có thẩm quyền đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, đối với viên chức (người được tiếp nhận vào làm công chức) phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại khoản 2, Điều 18, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Xem tiếp


Ngày 18/8/2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1555/SNV-CCVC về việ xét, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2021. Theo đó, căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư và các văn bản hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Sở Nội vụ hướng dẫn về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đối với cán bộ, công chức (gọi chung là công chức), viên chức đăng ký thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự; từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2021.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-SNV ngày 17/5/2021 của Sở Nội vụ về tuyển dụng viên chức năm 2021, Thông báo số 68/TB-SNV ngày 14/6/2021 về bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2021, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thông báo danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Xem tiếp


Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Theo đó, Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định các ngạch công chức hành chính (Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính, Chuyên viên, Cán sự và Nhân viên), các ngạch công chức chuyên ngành văn thư (Văn thư viên chính, Văn thư viên và Văn thư viên trung cấp), tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với từng ngạch, trong đó quy định về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm (không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học như quy định hiện hành).

Xem tiếp


Ngày 29/7/2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 ban hành Thông báo số 125/TB-HĐ ngày 29/7/2021 về danh sách thí sinh đủ điều kiện và mức thu phí, thời gian, địa điểm thu phí dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Về mức thu phí: 300.000 đồng/ người (theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu phí đối với kỳ thi tuyển dụng... thì đối với kỳ thi tuyển dụng từ 500 thí sinh trở lên tham dự kỳ thi, mỗi thí sinh nộp phí dự thi là 300.000 đồng/ người).

Xem tiếp

12345
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.