Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()


Ngày 03/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Theo đó, đối với công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên chính đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Xem tiếp


Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ngày 02/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 422/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Xem tiếp


Ngày 02/6/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 425/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.

Xem tiếp


Ngày 02/6/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương.

Xem tiếp


Ngày 02/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 423/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

Xem tiếp


Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ngày 02/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 421/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương gồm 26 chuyên đề với tổng thời gian bồi dưỡng là 240 tiết (08 tiết/ngày).

Xem tiếp


Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ngày 02/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 420/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương gồm 20 chuyên đề với tổng thời gian bồi dưỡng là 160 tiết (08 tiết/ngày).

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-TTrT ngày 07/01/2022 của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn, ngày 02/6/2022, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn tổ chức buổi tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2022.

Xem tiếp


về việc tiếp nhận công chức và tiếp nhận vào làm công chức của Sở Nội vụ

Xem tiếp


Quyết định Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Xem tiếp

1234567
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.