Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển.

Xem tiếp


Xây dựng vị trí việc làm là một trong những giải pháp căn bản để thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương… Với tầm quan trọng như vậy, trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm triển khai xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm và đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Xem tiếp


Nhằm mục đích tuyển dụng công chức, viên chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm được giao để bổ sung công chức, viên chức, tạo nguồn cán bộ cho các cơ quan hành chính nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, năm 2022 tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Xem tiếp


Sở Nội vụ triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa

Xem tiếp


Ngày 28/4/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Xem tiếp


Sáng ngày 18/5, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý; nữ CBCCVC trong diện quy hoạch lãnh đạo các cấp.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 01/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc kạn về tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023, với mục tiêu nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.

Xem tiếp


Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xem tiếp


Ngày 30/3/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Thông báo số 28/TB-HĐ về kết quả thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành), kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022, trong đó thông báo kết quả thi vòng 2 và thời gian nộp đơn phúc khảo (từ ngày 30/3/2023 đến 16h30 ngày 13/4/2023) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Sau khi hết thời hạn nộp đơn phúc khảo, Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận được 03 đơn đề nghị phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành của thí sinh dự thi vào 03 vị trí (vị trí Hành chính - Tổng hợp 01 đơn; vị trí Quản lý nhân sự và đội ngũ 01 đơn; vị trí Quản lý về trồng trọt 01 đơn). Theo đó, Sở Nội vụ đã tham mưu cho Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban phúc khảo, tổ chức chấm phúc khảo các bài thi theo quy định.

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch số 647/KH-UBND ngày 12/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 đã tổ chức thi vòng 2 (ngày 20/3/2023) môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành cho các thí sinh tham dự thi tuyển công chức tỉnh năm 2022.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In