Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương


( Cập nhật lúc: 16/06/2022  )

Mục tiêu chung  của chương trình trang bị, cập nhật kiến thức về hành chính nhà nước và kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của chuyên viên và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Đối tượng bồi dưỡng của Chương trình gồm:

Thứ nhất, công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Thứ hai, công chức ngạch cán sự và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Thứ ba, người thực hiện chế độ tập sự công chức loại C, người thực hiện chế độ tập sự viên chức hạng 3 làm việc làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Thứ tư, các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Chương trình yêu cầu học viên phải tham gia học tập đầy đủ thời gian cuả chương trình theo quy định; chủ động, trách nhiệm trong học tập; nghiên cứu trước tài liệu học tập; chuẩn bị câu hỏi, bài tập tình huống và tích cực tham gia thảo luận; tích cực, sáng tạo trong thực hành các kỹ năng để có thể ứng dụng vào thực tế công việc sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng.

Quyết định này là căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng biên soạn tài liệu, hoàn thiện các điều kiện cần thiết tổ chức bồi dưỡng theo chương trình mới; có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên./.

Chi tiết Quyết định Chương trình bồi dưỡng văn bản tại đây.

Trần Phương Anh
Sign In