Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương


( Cập nhật lúc: 16/06/2022  )

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ngày 02/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 421/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương gồm 26 chuyên đề với tổng thời gian bồi dưỡng là 240 tiết (08 tiết/ngày).

Mục tiêu chung của chương trình nhằm củng cố, cập nhật kiến thức về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Tổ quốc, Nhân dân.

Đối tượng bồi dưỡng của Chương trình gồm:

Thứ nhất, công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

Thứ hai, công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Thứ ba, các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Chương trình được thiết kế theo huớng tiếp cận từ tổng quát đến cụ thể, phân định thành ba phần (kiến thức, kỹ năng, đi thực tế) với 20 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo, đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận. Chương trình yêu cầu học viên phải tham gia học tập đầy đủ thời gian của chương trình theo quy định; chủ động, trách nhiệm trong học tập; nghiên cứu trước tài liệu học tập (tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính là bắt buộc; ngoài ra còn có tài liệu tham khảo khác, phù hợp với nội dung chuyên đề); chuẩn bị câu hỏi, bài tập tình huống và tích cực tham gia thảo luận; tích cực, sáng tạo trong thực hành các kỹ năng để có thể ứng dụng vào thực tế công việc sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng.

Quyết định này là căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng biên soạn tài liệu, hoàn thiện các điều kiện cần thiết tổ chức bồi dưỡng theo chương trình mới; có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính./.

Chi tiết Quyết địnhChương trình bồi dưỡng xem tại đây.

Trần Phương Anh
Sign In