Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương


( Cập nhật lúc: 16/06/2022  )

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ngày 02/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 422/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Mục tiêu chung của chương trình nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước và phát triển kỹ năng tương ứng trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, có năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Tổ quốc, Nhân dân.

Đối tượng bồi dưỡng của Chương trình gồm:

Thứ nhất, công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

Thứ hai, công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

 Thứ ba, các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương gồm 27 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), đi thực tế, viết đề án, kiểm tra, cụ thể:

 - Phần I: Kiến thức, bao gồm 13 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo;

 - Phần II: Kỹ năng, bao gồm 14 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo;

- Phần III: Đi thực tế, kiểm tra, viết đề án cuối khóa.

Tổng thời gian bồi dưỡng là 08 tuần với tổng thời lượng là 320 tiết (8 tiết/ngày).

Chương trình yêu cầu học viên phải tham gia học tập đầy đủ thời gian của chương trình theo quy định; chủ động, trách nhiệm trong học tập; nghiên cứu trước tài liệu học tập (tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương là bắt buộc; ngoài ra còn có tài liệu tham khảo khác, phù hợp với nội dung chuyên đề). Đồng thời chuẩn bị câu hỏi, bài tập tình huống và tích cực tham gia thảo luận; tích cực, sáng tạo trong thực hành các kỹ năng để có thể ứng dụng vào thực tế công việc sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng

Quyết định này là căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng biên soạn tài liệu, hoàn thiện các điều kiện cần thiết tổ chức bồi dưỡng theo chương trình mới; có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1085/QĐ-BNV ngày 16/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương./.

Chi tiết Quyết địnhChương trình bồi dưỡng xem tại đây.

Trần Phương Anh
Sign In