Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương


( Cập nhật lúc: 16/06/2022  )

Ngày 02/6/2022,  Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương.

 

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo, quản lý cấp huyện, góp phần giúp lãnh đạo, quản lý cấp huyện đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đối tượng bồi dưỡng của Chương trình gồm:

Thứ nhất, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

Thứ hai, người được quy hoạch chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thứ ba, các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Chương trình bao gồm 10 chuyên đề, trong đó có 08 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), đi thực tế, kiểm tra, cụ thể:

- Phần I: Kiến thức, có 02 chuyên đề nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp huyện, quản trị địa phương và 01 chuyên đề báo cáo.

- Phần II: Kỹ năng, có 06 chuyên đề kỹ năng gắn với thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp huyện và 01 chuyên đề báo cáo.

- Phần III: Đi thực tế, kiểm tra.

Tổng thời gian bồi dưỡng là 80 tiết (08 tiết/ngày).

Chương trình yêu cầu học viên tham gia học tập đầy đủ thời gian của chương trình theo quy định; chủ động, trách nhiệm trong học tập; nghiên cứu trước tài liệu học tập (tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện là bắt buộc; ngoài ra còn có tài liệu tham khảo khác, phù hợp với nội dung chuyên đề); chuẩn bị câu hỏi, bài tập tình huống và tích cực tham gia thảo luận; tích cực, sáng tạo trong thực hành các kỹ năng để có thể ứng dụng vào thực tế công việc sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng.

Quyết định số 424/QĐ-BNV có hiệu lực kể từ ngày ký sẽ thay thế Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương ban hành kèm theo Quyết định số 1055/QĐ-BNV ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ./.

Chi tiết Quyết địnhChương trình bồi dưỡng xem tại đây.

Trần Phương Anh
Sign In