Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 03/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Theo đó, đối với công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên chính đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Xem tiếp


Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Theo đó, Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định các ngạch công chức hành chính (Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính, Chuyên viên, Cán sự và Nhân viên), các ngạch công chức chuyên ngành văn thư (Văn thư viên chính, Văn thư viên và Văn thư viên trung cấp), tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với từng ngạch, trong đó quy định về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm (không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học như quy định hiện hành).

Xem tiếp

Sign In