Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm.


( Cập nhật lúc: 06/07/2017  )

      Ngày 30 tháng 6  năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm. Theo đó UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh hàng năm, cụ thể: Sở Nội vụ chủ trì các lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành CCHC, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Sở Tư pháp chủ trì các lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh, cải cách thủ tục hành chính; Sở Tài chính chủ trì lĩnh vực cải cách tài chính công; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin; Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lĩnh vực đánh giá tác động của CCHC tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

     Trong Quyết định đã nêu rõ các Sở được giao nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có các giải pháp kịp thời để đạt được điểm tối đa cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Quyết định số: 4361/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

          Chi tiết tệp đính kèm (tải về)./.

adminsnv

Tin bài mới:


Công văn số 880/SNV-CCH ngày 25/6/2012 về việc hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính(26/08/2014)

Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao nhiệm vụ cho Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính từ nay đến năm 2020(26/08/2014)

Chỉ thị số 19/2013/CT-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc chấn chỉnh và đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(26/08/2014)

Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015(26/08/2014)

Quyết định 2781/QĐ-UBND ngày 19/9/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP của Chính phủ(26/08/2014)

Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương(26/08/2014)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước (26/08/2014)

Công văn hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ Nội vụ(26/08/2014)

Chỉ thị 07/Ct-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020(26/08/2014)

Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa X(26/08/2014)

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.