Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính từ nay đến năm 2020 (Cập nhật lúc: 03/10/2013  )

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 23/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Bắc Kạn, ngày 29/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1180/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) từ nay đến năm 2020.

Quyết định nêu rõ nhiệm vụ chung: Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ vào Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ và Kế hoạch CCHC của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 hàng năm xây dựng kế hoạch CCHC của đơn vị mình và tổ chức, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra.

Đồng thời, UBND giao nhiệm vụ cụ thể:

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung: Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện cải cách thể chế; Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn triển khai thực hiện nội dung: Cải cách về tài chính công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện nội dung: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết công việc tại các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện nội dung: Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện nội dung: Việc đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị  triển khai thực hiện nội dung: Việc đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công (khi có văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương).

Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện nội dung: Việc đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công (khi có văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương).

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình CCHC trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng và thực hiện các nội dung: Xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách công chức, công vụ, văn hóa công vụ; triển khai công tác tuyên truyền CCHC; xác định Chỉ số CCHC hàng năm; trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện CCHC; hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch CCHC và xây dựng dự toán kinh phí hàng năm để thực hiện công tác CCHC; hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng báo cáo CCHC hàng quý, 6 tháng và hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện Chương trình; tổng hợp báo cáo CCHC hàng quý, 6 tháng và hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện Chương trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm xây dựng các chuyên mục, chuyên trang để tuyên truyền và phản hồi ý kiến của các tổ chức, cá nhân về thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch CCHC và tổ chực thực hiện có hiệu quả tại địa phương./. 

Tú Lệ (Văn phòng UBND tỉnh)
Sign In