Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính (Cập nhật lúc: 03/10/2013  )

Ngày 25/7/2013, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành quyết định về việc chuyển nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp.

Theo đó toàn bộ chức năng tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã được chuyển giao từ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp kể từ ngày 01/8/2013.

Để đảm bảo cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính được triển khai thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn trong thời gian tới, ngày 21/8/2013, Uỷ ban nhân dân tỉnh có công văn số 2341/UBND-NC yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn:

Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị theo các nội dung, kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh và kế hoạch của cơ quan, đơn vị đã xây dựng trong năm 2013, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và có hiệu quả.

Thực hiện thường xuyên việc thống kê, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ (đối với các Sở); thực hiện việc đánh giá tác động đối với quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh do đơn vị chủ trì soạn thảo theo đúng quy định; niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính đã được công bố thuộc phạm vi giải quyết tại trụ sở cơ quan, đơn vị; xây dựng báo cáo về tình hình, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị đúng thời hạn theo quy định.

Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp và các văn bản sửa đổi về quy chế phối hợp công bố thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, Sở Tư pháp có trách nhiệm là cơ quan làm đầu mối tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh; thực hiện việc kiểm soát chất lượng và xây dựng dự thảo các Quyết định công bố thủ tục hành chính trình UBND tỉnh, nhập dữ liệu về thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định./.

Thu Hiền
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.