Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn (Cập nhật lúc: 03/10/2013  )

Ngày 16 tháng 9 năm 2013, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1496/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Theo Quyết định công bố, có 02 thủ tục hành chính được ban hành mới; 01 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung; 10 thủ tục hành chính thay thế và 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo.

Những thủ tục hành chính được ban hành thay thế những thủ tục hành chính đã bị hủy bỏ, thay thế bởi văn bản mới, nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của quản lý nhà nước về Tôn giáo, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung với các nội dung chủ yếu sửa đổi về thành phần hồ sơ và yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính./.

 

Hà Hồng (Phòng KSTTHC)
Sign In