Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức (Cập nhật lúc: 03/10/2013  )

Sáng 26/7/2013, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Bắc Kạn, dự Hội nghị có đồng chí Lý Thái Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong Ban chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bắc Kạn.


 Các đại biểu tại Hội nghị trực tuyến điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

 

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đã được nhiều bộ, ngành và địa phương quan tâm thực hiện, qua đó đã đạt được một số kết quả tốt. Chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ngày càng được nâng cao với việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhân rộng mô hình một cửa điện tử. Công tác lập kế hoạch cải cách hành chính được triển khai, chế độ báo cáo của các bộ, ngành về công tác cải cách hành chính khá tốt. Đến nay, 21/30 bộ, ngành và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013.

Đối với việc cải cách chế độ công vụ, công chức, các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập xong Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại cấp, ngành mình. Bộ Nội vụ đã nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả, xây dựng được hệ thống thể chế phân biệt giữa công chức và viên chức để có cơ chế quản lý phù hợp. Một số bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai thực hiện thí điểm một số cơ chế mới trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức như việc áp dụng hình thức thi tuyển bằng phần mềm trên máy tính, triển khai xác định vị trí việc làm, thí điểm tổ chức thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, xây dựng tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức hành chính, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức... Công tác kiểm tra các văn bản của Bộ Nội vụ được tăng cường, góp phần  phát hiện những thiếu sót, bất cập trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời điều chỉnh.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, việc đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức thời gian qua đã có những. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015, ban hành kế hoạch hàng năm và nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đôi ngũ cán bộ công chức, viên chức... được tập trung thực hiện. Triển khai Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu, phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền về mục tiêu, quan điểm và các nhiệm vụ trọng tâm trong việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức…

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thời gian tới tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý công chức, viên chức; triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tập trung đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, thi tuyển cán bộ, công chức; nghiên cứu để tiếp tục đổi mới phương thức tuyển lãnh đạo quản lý; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong hoạt động công vụ;...

Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, các bộ, ngành, địa phương cần triển khai nghiêm túc việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; xem cải cách hành chính là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các bộ, ngành, địa phương; tiếp tục triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính; thực hiện công khai, minh bạch, rõ ràng mọi thủ tục gắn liền với giải đáp phản ánh, kiến nghị, lắng nghe ý kiến cử tri; kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức và khẩn trương hoàn thành các cơ chế về cải cách hành chính…/.

Thu Cúc
Sign In