Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015


( Cập nhật lúc: 26/08/2014  )

Ngày 23/4/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoách ố 150/KH-UBND về việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015 (Tải về)

quantrisonoivu

Tin bài mới:


Quyết định 2781/QĐ-UBND ngày 19/9/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP của Chính phủ(26/08/2014)

Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương(26/08/2014)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước (26/08/2014)

Công văn hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ Nội vụ(26/08/2014)

Chỉ thị 07/Ct-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020(26/08/2014)

Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa X(26/08/2014)

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ(26/08/2014)

Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020(26/08/2014)

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.