Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 880/SNV-CCH ngày 25/6/2012 về việc hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính


( Cập nhật lúc: 26/08/2014  )

Ngày 25/6/2012 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 880/SNV-CCH về việc hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (Tải về)

quantrisonoivu

Tin bài mới:


Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao nhiệm vụ cho Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính từ nay đến năm 2020(26/08/2014)

Chỉ thị số 19/2013/CT-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc chấn chỉnh và đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(26/08/2014)

Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015(26/08/2014)

Quyết định 2781/QĐ-UBND ngày 19/9/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP của Chính phủ(26/08/2014)

Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương(26/08/2014)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước (26/08/2014)

Công văn hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ Nội vụ(26/08/2014)

Chỉ thị 07/Ct-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020(26/08/2014)

Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa X(26/08/2014)

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ(26/08/2014)

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.