Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ


( Cập nhật lúc: 22/06/2022  )

Ngày 03/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC sẽ điều chỉnh mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Thông tư áp dụng cho 4 nhóm đối tượng sau:

Thứ nhất, công chức làm công tác kế toán tại các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Thứ hai, công chức làm công tác thuế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

Thứ ba, công chức làm công tác hải quan tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Thứ tư, công chức làm công tác dự trữ quốc gia tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính.

Thông tư quy định chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, ngạch công chức chuyên ngành thuế, ngạch công chức chuyên ngành hải quan và ngạch công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia.

Các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định tại Thông tư này được áp dụng Bẳng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ.

Tại Thông tư này, đáng chú ý là những quy định trong tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của công chức ngạch kế toán như sau:

  1. Tiêu chuẩn trình độ kế toán viên cao cấp

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

  1. Tiêu chuẩn trình độ kế toán viên chính

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

  1. Tiêu chuẩn trình độ kế toán viên

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

4. Tiêu chuẩn trình độ kế toán viên trung cấp: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Như vậy, So với Thông tư 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019, những điểm mới trong tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng đối với các ngạch kế toán viên như sau:

+ Không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học mà thay vào đó là yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng ngoại ngữ (trừ ngạch kế toán viên trung cấp);

+ Thực hiện quy định tại Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, chuyên viên chính và tương đương, chuyên viên và tương đương thay thế cho chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên cao cấp, kế toán viên chính, kế toán viên.

+ Đối với ngạch kế toán viên cao cấp và ngạch kế toán viên chính, bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính có thể thay chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức.

Thông tư 29/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 18/7/2022. Bãi bỏ Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Trần Phương Anh
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.