Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1940856

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức thay thế thực hiện thi vòng 1 trong thi...

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển.

Một số giải pháp trong xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm trong đơn vị...

Xây dựng vị trí việc làm là một trong những giải pháp căn bản để thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương… Với tầm quan trọng như vậy, trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm triển...

Thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ...

Nhằm mục đích tuyển dụng công chức, viên chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm được giao để bổ sung công chức, viên chức, tạo nguồn cán bộ cho các cơ quan hành chính nhà nước tại...

Sở Nội vụ triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ Văn...

Sở Nội vụ triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa

Kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Ngày 28/4/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 14/4/2023, Sở Nội vụ tổ chức buổi công bố Quyết định thanh tra số 157/QĐ-SNV ngày 03/4/2023 của Sở Nội vụ về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2020 đến 31/3/2023 tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra phía Sở Nội vụ có ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ cùng các thành viên đoàn thanh tra, về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ông Nguyễn Văn Chương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (được Giám đốc Sở ủy quyền) và Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc đơn vị....

Xem tiếp

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức thay thế thực hiện thi vòng 1 trong thi tuyển công chức

Một số giải pháp trong xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại tỉnh Bắc Kạn

Sở Nội vụ triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa

Kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Tổ chức lớp bồi dưỡng “Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý; nữ CBCCVC trong diện quy hoạch lãnh đạo các cấp”

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ, nhiệm kỳ 2020-2025

Sign In