Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1089882

Tổng hợp kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ...

Thực hiện Kế hoạch Số 348/KH-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp, từ năm 2016...

Sở Nội vụ Bắc Kạn hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức,...

Để bảo đảm cho công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và HĐ 68 năm 2021 theo quy định hiện hành, ngày 04/01/2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 03/SNV-TCBC&CCVC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, HĐ68...

Tổng hợp kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Thực hiện Kế hoạch Số 348/KH-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp, từ năm 2016 đến nay Sở Nội vụ đều ban hành kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch hằng năm. Trong năm 2020, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra số 01/KH-SNV ngày 09/01/2020 và Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 66 đơn vị trên địa bàn...

Xem tiếp

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 26/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, đối tượng áp dụng của Quy chế là Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới; các tổ chức Hội, Quỹ được giao biên chế; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức như trên. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức khác thực hiện theo quy chế...

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.