Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

1667317

Sở Nội vụ tiếp tục duy trì thực hiện nghi thức chào cờ sáng thứ 2 tuần tiên...

Sáng ngày 04/7/2022, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiếp tục duy trì thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần và sinh hoạt chính trị tư tưởng tháng 7 năm 2022 theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 5/3/2021 của Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện nghi...

Thông báo Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam của Chính phủ Hoa Kỳ

Ngày 23/6/2022, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội ban hành Thông báo về Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam của Chính phủ Hoa Kỳ, năm học 2023-2024 thuộc khuôn khổ Chương trình Học bổng Fulbright.

Hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học

Ngày 16/6/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 2564/BNV-CCVC về việc hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học. Trong đó đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt nghiêm túc việc triển khai thực hiện các...

Thông tư số 06/2022/TT-BNV về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BNV về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên...

Sở Nội vụ tổ chức thông qua dự thảo kết luận thanh tra và ban hành...

Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-SNV ngày 22/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 10/5 đến ngày 17/5/2022, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra trực tiếp việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác...

Sở Nội vụ tổ chức thông qua dự thảo kết luận thanh tra và ban hành kết luận thanh tra UBND huyện Ngân Sơn

Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-SNV ngày 22/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 10/5 đến ngày 17/5/2022, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra trực tiếp việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng viên chức; việc kiểm tra, rà soát, khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 48-KL/TW ngày 27/4/2018, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ; việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ngân Sơn từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2021. Ngày 14/6/2022, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại UBND huyện Ngân Sơn....

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.