Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải thể Hội

( Cập nhật lúc: 21/12/2015  )

 

Tên thủ tục:

Giải thể Hội

Lĩnh vực:

Hội, Tổ chức Phi Chính phủ

Kết quả:

Quyết định hành chính

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức.

Hồ sơ cần thiết:

+ Đơn đề nghị giải thể hội (bản chính);

+ Nghị quyết giải thể hội (bản chính);

+ Bản kê tài sản, tài chính (bản chính);

+ Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

 

Bước 1: Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày hội tự giải thể, hội thực hiện thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên năm số liên tiếp ở báo địa phương đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, (ở báo trung ương đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước và liên tỉnh); giải quyết tài sản, tài chính theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, quy định của pháp luật có liên quan và gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chính hội hoạt động.

Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Ra quyết định giải thể hội, thông báo trên ba số liên tiếp ở báo địa phương đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh (trên ba số liên tiếp ở báo trung ương đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước và liên tỉnh).

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Nội vụ.

 

Lệ phí:

Không

Thời gian:

15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán nợ, thanh lý tài sản tài chính ghi trong thông báo của hội khi xin giải thể mà không có đơn khiếu nại.

Căn cứ pháp lý:

+ Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

+ Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

+ Thông tư 11/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 

Địa điểm tiếp nhận:

Sở Nội vụ, số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả:  quantrisonoivu
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.